Política de privacitat.

Política de privacitat consentiment.

Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Serveis Optics OAM s.L
Domicili social: Avgda Barberà, 53, Sabadell
NIF: B62851688
Telèfon: 937 10 81 00
Correu Electrònic: info@opticam.cat
Contacte: Serveis Optics OAM s.L
Nom del domini: https://opticam.cat

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de què tractarem les dades que ens facilites per a:

Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Serveis Optics OAM s.L, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Serveis Optics OAM s.L gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives
Metadades de comunicacions electròniques
Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Serveis Optics OAM s.L de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
No obstant això, Serveis Optics OAM s.L podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Legitimació – quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la finalitat de les quals és l’enviament de butlletins diaris (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que voleu realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables a Serveis Optics OAM s.L

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?

Serveis Optics OAM s.L conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris- A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les vostres dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a Serveis Optics OAM s.L, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

Serveis Optics OAM s.L, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Serveis Optics OAM s.L, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

També poden ser cedits a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència als sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?
Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Serveis Optics OAM s.L
Encriptació de la informació als propis servidors de Serveis Optics OAM s.L
Altres mesures que evitin laccés a les dades de lusuari per part de tercers.
En aquells casos en què Serveis Optics OAM sL compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent el compromís de Serveis Optics OAM sL amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Serveis Optics OAM s.L estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. Serveis Optics OAM s.L deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets, pot adreçar-se a info@opticam.shop.

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Serveis Optics OAM s.L podrà modificar la present Política de Privadesa en qualsevol moment, sent publicades les successives versions al Lloc Web. En qualsevol cas, Serveis Optics OAM s.L comunicarà amb avís previ les modificacions de la present política que afectin els usuaris per tal que puguin acceptar-les.

Aquesta Política de Privadesa es troba actualitzada a data 27/12/2018 Serveis Optics OAM s.L (Espanya). Tots els drets reservats.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies